Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

promyczek

August 01 2017

promyczek
7830 9733 390
Reposted fromkatsiu katsiu viamyszkaminnie myszkaminnie
promyczek
promyczek
8474 8153 390
"Jesteśmy bardzo dobrzy w przygotowywaniu się do życia, ale nie jesteśmy dobrzy w przeżywaniu życia. Potrafimy poświęcić 10 lat na zdobycie wyższego wykształcenia i ciężko pracować po to, żeby dostać dobrą posadę lub kupić samochód czy dom. Jednak z trudnością przychodzi nam pamiętanie o tym, że żyjemy w chwili obecnej i jest to jedyna chwila, w której tak naprawdę toczy się życie."
Thich Nhat Hanh
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainspirations inspirations

August 23 2017

promyczek

August 01 2017

promyczek
7830 9733 390
Reposted fromkatsiu katsiu viamyszkaminnie myszkaminnie
promyczek

August 23 2017

promyczek

August 01 2017

promyczek
7830 9733 390
Reposted fromkatsiu katsiu viamyszkaminnie myszkaminnie

August 23 2017

promyczek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl